top of page

mie., 14 apr.

|

Webinar

Altar Sessions

Vă rugăm să vă înregistrați doar câte o persoană pe rând! Dacă vreți să mai înscrieți pe cineva, mai faceți o intrare cu numele și detaliile persoanei respective. Mulțumim.

Nu mai este posibilă înregistrarea
Vezi alte evenimente
Altar Sessions
Altar Sessions

Ora și locul

14 apr. 2021, 19:00 – 21:00 CEST

Webinar

Despre eveniment

 Scroll down for English

TheAltar Sessions este un seminar online special conceput pentru condițiile actuale de izolare. Crearea și ridicarea altarelor este cadrul în și prin care vom aplica aceste învățături care exprimă în mod simbolic diferite părți ale noastre; construind aceste altare creăm calea de a accesa acele aspecte din interiorul nostru, de a le putea recunoaște și a le da valoare, și de a transforma ceea ce trebuie transformat în ele, pentru a continua să evoluăm spre o versiune mai actualizată, pură și adevărată a noastră.

Simbolurile sunt limbajul tărâmului transpersonal. Ori de câte ori ne accesăm mintea subconștientă prin ritualuri, vise, experiențe enteogene sau holotrope sau orice alt eveniment extraordinar, găsim o realitate în care conținutul este în principal simbolic. De-a lungul istoriei umane tradițiile ezoterice au învățat să vorbească și să stăpânească limbajul simbolic și au încadrat această comunicare în interiorul construcțiilor metafizice pe care noi le înțelegem ca ritualuri.

Ritualitatea este o structură de comunicare necesară pentru a accesa: dintr-un punct de vedere religios - o divinitate care se află în afara noastră, dintr-un punct de vedere ezoteric - accesăm alte dimensiuni ale realității și dintr-un punct de vedere psihologic transpersonal - accesăm mintea noastră subconștientă, partea din fiecare din noi conectată cu tărâmul transpersonal. Accesăm profunzimile noastre pentru a reprograma și transforma tiparele care sunt atât de adânc înrădăcinate. Tipare care de cele mai multe ori sunt o memorie reziduală din traumele trecute individuale și colective și care acționează împotriva noastră și a potențialului nostru în acest continuu Aici și Acum.

Altarele sunt construcții simbolice ridicate în mod tradițional în majoritatea culturilor și religiilor pentru a venera divinitatea sau aspectele ei. În acest proces transpersonal, noi vom schimba acest raționament, ridicând altare pentru noi înșine, înțelegând că suntem expresii fractale diferite ale divinului și că fiecare dintre noi este configurat ca un univers personal. Procesul creativ-ritualistic intim de construire a altarelor este pedagogic pe de o parte, permițându-ne să învățăm aspecte primordiale ale ritualității, limbajul simbolic și modul de lucru cu acestea, fiind și un proces experiențial și vindecător; pe de altă parte, ne dă voie să ne cufundăm în procesul nostru personal de vindecare cu un instrument extrem de asertiv și regenerator. Prin intermediul altarelor putem vedea clar ceea ce în mod normal este ascuns și confuz în interiorul nostru. Exprimând aceste conținuturi interne în exterior, putem vedea, asemenea unui vultur, o imagine reflectată, mai amplă, a universului nostru personal.

Întregul proces are ca baza cunoașterea străveche șamanică din zona andină (în care autorul a învățat și a trăit în ultimii 20 de ani), alături de o abordare creativă transpersonală care face acest proces disponibil pentru noi, occidentalii veniți din afara tradițiilor șamanice. Nicolas Cambas oferă sesiuni individuale și predă în mod regulat în America și Europa. Aici găsiți biografia lui http://nicolascambas.weebly.com/bio.html

Câteva dintre lucrurile pe care le veți învăța în acest curs:

• Structurile subtile care sunt universal caracteristice tuturor ritualurilor

• Structurile subtile universale tuturor altarelor

• O cosmoviziune a celor 5 elemente care creează realitatea pe măsură ce o experimentăm

• Cum să simbolizezi „existențele” (adică orice lucru care vibrează și astfel există, cum ar fi: idei și concepte, emoții, experiențe, amintiri, intenții, viziuni, relații etc.)

• Cum să acesezi mintea subconștientă prin procesul creativ de creare a Altarului

• Cum să muți simbolurile pentru a mișca programele în mintea subconștientă

• Structura și practica unui act psihomagic în logica lui Alejandro Jodorowsky

• Introducere în anumite arhetipuri

Câteva lucruri pe care le poți transforma în acest curs:

-relația cu familia și strămoșii tăi

-relația cu copilul tau interior și sinele tău creator

-relatia cu trecutul și cu rănile tale și înțelegerea acestora

-relația cu ritualurile, simbolurile și înțelegerea lor

-relația cu valoarea și aprecierea ta interioară

Important:

Atelierul începe pe 14 aprilie 2021, la ora 19, ora României. Va avea loc în fiecare miercuri la aceeași oră cu rezerva unor modificări în caz de situații neprevăzute.

Vor fi 7 sesiuni săptămânale online (aproximativ 2 ore) de predare și analizare a temelor + discuții, întrebări și răspunsuri. Prezența la sesiunile live este obligatorie pentru minim 4 din 7 sesiuni, dintre care ultima este obligatorie. Organizatorii își rezervă dreptul de a revoca accesul celor care nu vor fi prezenți conform celor de mai sus, iar taxa de participare nu va fi returnată în acest caz.

Cea mai importantă muncă se va realiza la nivel indiviual, acasă. Temele vor fi postate pe grupul de Facebook special creat pentru acest program (detalii mai jos).

Prin înscrierea la acest atelier vă dați acordul pentru înregistrarea sesiunilor online și sunteți de acord cu cerința de a nu înregistra video total sau parțial aceste sesiuni pe mediul personal. Sesiunile vor fi disponibile online (timp de 4 săptămâni de la înregistrarea sesiunii) tuturor participanților, dar nu pot fi distribuite total sau parțial fără acordul scris al Asociației Transpersonale Române și al SC Bună Stare Bucurie SRL.

Atelierul costă 1152 RON.

Plata se face integral înaintea începerii cursului, cel mai târziu până pe data de 13 aprilie 2021. După această dată taxa de participare nu se returnează. Pentru anulări înainte de 13 aprilie 2021 se va reține un comision de 25% din totalul taxei.

Atelierul are loc în limba engleză. Cei care nu cunosc limba engleză pot opta pentru traducere simultană pe o platformă separată contra unei taxe de 120 de lei pentru toate cele 7 sesiuni (vă rugăm să bifați această opțiune la înscriere).

Detaliile de plată le veți primi automat prin email după finalizarea înscrierii.

Grupul de lucru va fi pe Facebook.

Va fi un grup accesibil doar participanților. După confirmarea plății taxei de curs veți primi link și va trebui să cereți acces către acest grup.

Pe Facebook va fi postat link-ul Zoom pentru întâlnirile online cu 24 de ore înainte.

Toate materialele vor fi postate aici.

---------------------------

The Altar Sessions is an online seminar, specially designed for our current conditions of isolation. The frame used for this teachings is the construction of different altars that express different parts of ourselves symbolically, as a way to access those regions inside of us, and be able to recognize them, give value to them, and transform what needs to be transformed in them in order to keep on moving into a more actualized and pristine version of ourselves.

Symbols are the language of the transpersonal realm. Whenever we access our subconscious mind through rituals, dreams, enteogenic or holotropic experiences or any other extra-ordinary event, we find a reality where the content is mainly symbolic. Esoteric traditions throughout human history have learned to speak and master symbolic language and they have framed this communication inside of metaphysical constructions that we understand as rituals. Rituality is the structure of communication needed to access in a religious point of view a divinity that is outside of us, in an esoteric point of view, other dimensions of reality, and in a transpersonal psychological point of view our subconscious mind, the part of each one of us connected with the transpersonal realm. Accessing the depths of ourselves in order to reprogram and transform the patterns that are so deeply rooted in. Patterns that most of the time are residual memory from individual and collective past traumas, and that are performing against us and our potential in this ongoing Here and Now.

Altars are symbolic constructions traditionally raised in most cultures and religions to worship divinity or aspects of it. In this transpersonal process we will shift that logic, by raising altars for ourselves, understanding that we are diverse fractalic expressions of the divine and that each one of us is configured as a personal universe. The intimate creative-ritualistic process to build the altars is pedagogic on one hand, allowing us to learn primordial aspects of rituality and symbolic language and its administration; while it is experiential and healing on the other hand, allowing us to get immersed into our personal healing process with a tool which is highly assertive and restorative.Through Altars we can see clearly what normally is hidden and confused inside of ourselves. By expressing these internal contents outside we get to view a reflection of our personal universe from above, like an eagle.

The whole process has a shamanic background from Andean ancient knowledge, in which the author has been learning for the last 2 decades, and a transpersonal creative approach that makes it available for us, westerners coming from outside of shamanic traditions. Nicolas Cambas is available for private sessions and you can find him regulary teaching in America and Europe. More about him at following link http://nicolascambas.weebly.com/bio.html

Some of the things you will learn in this course:

• Underlying structures behind rituals that are universal to all of them

• Underlying structures to altars that are universal in all of them

• A cosmovision of the 5 elements that conform reality as we experience it

• How to symbolize “existences” (meaning anything that vibrates, and thus exists, like: ideas and concepts, emotions, experiences,memories, intentions, visions, relationships, etc)

• How to access your subconscious mind through the creative process of Altar creation

• How to move symbols in order to move programations inside of your subconscious mind

• Structure and practice of a psychomagic act in the Jodorowskyan logic

• Introduction to certain archetypes

Some things you can transform in this course:

-relationship to your family and ancestors

-relationship to your inner child, and your creative self

-relationship and comprehension of your past and your wounds

-relationship towards rituality, symbols and their understanding

-relationship towards your inner value and appreciation

Important:

The workshop starts on April 14, 2021, at 7 pm, Romanian time. It will take place every Wednesday at the same time, subject to change in the event of unforeseen circumstances.

There will be 7 weekly online sessions (approximately 2 hours each) of teaching and analyzing topics + discussions, questions and answers. Attendance at live sessions is mandatory for at least 4 of 7 sessions, of which the last one is mandatory as well. The organizers reserve the right to revoke the access of those who will not be present according to the above, and the participation fee will not be refunded in this case.

The most important work will be done individually, at home. The topics will be posted on the Facebook group specially created for this program (details below).

By registering for this workshop you consent to the recording of the online sessions and you agree to the requirement not to record all or part of these sessions on your personal devices. The sessions will be available online (for 4 weeks from the registration of the session) to all participants, but cannot be distributed totally or partially without the written consent of the Romanian Transpersonal Association and of SC Bună Stare Bucurie SRL.

The cost of the workshop is 1152 RON (240 EUR).

Payment is to be made in full before the start of the course, no later than April 13, 2021. After this date the participation fee is not refundable. For cancellations before April 13, 2021 a commission of 25% of the total fee will be charged.

You will automatically receive the payment details by email after completing the registration.

The activity group will be on Facebook and accessible only to the paying members. After confirming the payment of the course fee you will receive a link and you will have to request access to this group.

The Zoom link for the online meetings will be posted on Facebook 24 hours in advance.

All materials will also be posted here.

Bilete

  • Tichet

    1.152,00 RON
    Vânzare încheiată

Total

0,00 RON

Distribuie evenimentul

bottom of page